Angelus

Driemaal per dag wordt in de kloosters het Angelus gebeden. In het Angelus gedenken we dat Gods Zoon mens is geworden om ons te redden. De naam Angelus komt van de eerste zin in het Latijn: Angelus Domini (De Engel des Heren…).

– drie slagen van de klok –
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet, Maria…

– drie slagen van de klok –
Zie de dienstmaagd des Heren.
Mij geschiede naar uw Woord.
Wees gegroet, Maria…

– drie slagen van de klok –
En het Woord is vlees geworden.
En het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet, Maria…

Bid voor ons, heilige moeder van God.
Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden U: Stort uw genade in onze harten, opdat wij door Zijn lijden en Kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de Verrijzenis.
Door Christus, onze Heer.

Amen.