Retraite: Met Jesaja op weg naar Kerstmis


De advent is een tijd van verwachting. We verwachten de komst van het Licht, van de Messias: Jezus Christus, mensgeworden Woord van God door de maagd Maria. Aan de hand van Schriftteksten uit de profeet Jesaja bereiden we ons voor op Kerstmis, de komst van Jezus in de wereld. Wat hebben deze teksten ons nu te zeggen, en hoe kunnen ze ons helpen om Jezus ook in ons eigen leven, in ons eigen hart te verwachten?

Wanneer: ma 14 december namiddag t/m vrij 18 december namiddag
Door: zr. Gertrudis
Kosten: € 300 incl. linnenpakket
Opgave en meer informatie:gastenhuis@koningsoord.org
(De kosten mogen geen beletsel zijn voor deelname, vermeld het bij uw inschrijving als dit voor u geldt.)

Leven als kluizenaar: ‘De eenzaamheid voert me naar gebed’

Na veertig jaar monastiek leven in verschillende abdijen, meest recent in de Cisterciënzerabdij van Westmalle in België, vertrok broeder Guerric Aerden vorig jaar om aan een nieuw leven te beginnen: als kluizenaar in de Provence.
“Als kluizenaar leef ik op 1.000 km afstand van mijn medebroeders, familie en vrienden,” zegt br. Guerric in een interview met Kerknet.be. “Die afstand garandeert eenzaamheid. En die eenzaamheid, tegelijk met de natuur en de adembenemende stilte om me heen, voert me automatisch naar gebed en zelfconfrontatie.”
Lees hier het hele interview met br. Guerric op Kerknet.be.

Gezocht: uitvoerend econoom

Wij zijn een Rooms-katholieke monastieke gemeenschap van Cisterciënzer zusters (Trappistinnen) in Arnhem. Onze communiteit telt 19 zusters, en we richten ons leven geheel op God in stilte en gebed. We leven volgens de regel van Sint Benedictus, en het evenwicht tussen ‘ora et labora’ (gebed en werk) is de basis van ons dagelijks leven. We hebben verschillende ondernemingen en we voorzien in ons eigen levensonderhoud. Om dat evenwicht tussen gebed en werk in de huidige maatschappelijke en kerkelijke context te waarborgen, zoeken we een

ervaren uitvoerend econoom (16 uur per week)

om ons te ondersteunen in het beheer van de abdij. Hebt u zelf interesse of kent u iemand die deze functie zou kunnen vervullen? Bekijk hier het functieprofiel.

Serie podcasts over mystiek

Op Ignis webmagazine spreekt Jezuïet Rob Faesen in een vierdelige podcastserie over christelijke mystiek. Het gaat natuurlijk over de mystiek van onder meer Ignatius van Loyola, maar ook over de minnemystiek van de Cisterciënzervaders Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint-Thierry, Beatrijs van Nazareth en Jan van Ruusbroec. “Minne is de liefde tussen God en mens. Bernardus en Willem ontdekten de diepte daarvan door het Hooglied te lezen als een beeld voor de ontmoeting van God en de individuele mens”, aldus Faesen op de website.

Rob Faesen sj doceert Middelnederlandse mystieke literatuur aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven.

‘Roeping is belangrijk om gelukkig te worden’

Iedereen heeft een roeping, maar het ontdekken van je roeping is vaak een uitdaging. Daarom organiseert het bisdom Groningen-Leeuwarden in oktober een roepingenweekend voor jongeren uit alle bisdommen. Roeping is belangrijk om gelukkig te worden, zegt Tjitze Tjepkema, pastoor van de Immanuelparochie in Zuidoost-Drenthe en medeorganisator van het roepingenweekend op de website van het Katholiek Nieuwsblad. “Ieder mens heeft ten diepste een roeping”, zegt hij. “Ik geloof dat God ons gelukkig wil maken en een bestemming voor ieder mens heeft, maar dat je wel moet zoeken naar die bestemming.”

Lees hier het artikel op de website van het Katholiek Nieuwsblad.
Lees hier het bericht over het roepingenweekend in Thuine.

14 sept Feest Kruisverheffing

Rond 325 maakte de heilige Helena, de moeder van keizer Constantijn, een pelgrimstocht naar Jeruzalem, op zoek naar het kruis waaraan Jezus was gestorven. Ze vond, kort voor Pasen, het Heilig Kruis en ontdekte bovendien het graf waar Jezus na de kruisiging was neergelegd. Op de plaats van het graf liet ze een kerk bouwen. Het feest van Kruisverheffing gaat terug op de kerkwijding van deze basiliek van het Heilig Graf op 14 september 335. Jaarlijks werd op het feest van de kerkwijding het Kruis aan het volk getoond.


“Als wij naar het kruis kijken waaraan Jezus genageld was, schouwen wij het teken van de liefde, van de oneindige liefde van God voor ieder van ons en de bron van ons heil. Aan dit kruis ontspringt de barmhartigheid van de Vader die heel de wereld omhelst.

Door het kruis van Christus is de kwade overwonnen, de dood verslagen, werd het leven ons teruggegeven, werd de hoop teruggegeven. Dat is belangrijk: door het kruis van Christus werd de hoop ons teruggegeven. Het kruis van Jezus is onze enige hoop!

Ziedaar waarom de Kerk het Heilig Kruis verheft, waarom wij, Christenen, ons met het kruis tekenen. Wij verheffen geen kruisen, maar verheffen het verheerlijkte kruis van Jezus, teken van de immense liefde van God, teken van ons heil en weg naar de verrijzenis. Dat is onze hoop.”

– Paus Franciscus, Angelus 14 sept 2014 –
(bron: RKDocumenten.nl)

Laten we bidden voor de schepping

Laten we bidden dat de hulpbronnen van de planeet niet zullen worden geplunderd, maar op een rechtvaardige en respectvolle manier zullen worden gedeeld. Dat is de gebedsintentie van paus Franciscus voor de maand september. De paus heeft ook een videobericht gemaakt waarin hij alle gelovigen oproept hiervoor te bidden. 1 September is wereldgebedsdag voor de schepping.

20 aug Hoogfeest H. Bernardus

De Heilige Bernardus van Clairvaux is niet, zoals soms wordt gedacht, de stichter van de Cisterciënzerorde. Hij trad toe tot onze orde in 1112 en werd al snel naar Clairvaux gezonden om daar een nieuwe stichting te beginnen. Achtendertig jaar was hij abt, en onder zijn leiding kwam de orde tot grote bloei. Bernardus was een van de grote spirituele meesters van zijn tijd. In 1236 begon hij aan zijn meesterwerk, Preken op het Hooglied. Op 20 augustus 1153 overleed hij.

“God is rijk voor allen die Hem aanroepen; Hij kan ons niets beters schenken dan zichzelf. Hij heeft zich als eindterm van onze verdiensten gegeven. Hij behoudt zichzelf om onze beloning te zijn. Hij geeft zich als voedsel aan de heilige zielen en levert zich over als losprijs voor de gevangenen.

O, Heer, een bron van geluk zijt Gij voor de ziel die u zoekt; wat zult Gij dan wel zijn voor de ziel die U vindt?”

– H. Bernardus van Clairvaux, Over de liefde tot God –

Meer lezen over de Cisterciënzers? Klik hier.

15 aug Hoogfeest Maria Hemelvaart

Op 15 augustus viert de Kerk dat Maria, de Moeder Gods, in de hemel is opgenomen; we noemen dit feest ook wel ‘Maria Hemelvaart’. Strikt genomen is deze term niet juist: Maria is namelijk niet zélf ten hemel gevaren, zoals haar Zoon Jezus met Hemelvaart, maar zij is ten hemel opgenomen. Alle Cisterciënzerkloosters zijn toegewijd aan Maria, en Maria Hemelvaart is het patroonsfeest van onze orde.

“Wegens haar nauwe, onverbrekelijke banden met de geheimen van menswording en verlossing is de heilige Maagd, de onbevlekte, aan het einde van haar aardse leven met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en gelijkvormig geworden aan haar verrezen Zoon: voorafspiegeling van wat eens alle rechtvaardigen ten deel zal vallen.”

“En wij geloven, dat de heilige moeder van God, tweede Eva, moeder van de Kerk, in de hemel nog steeds haar moederlijke taak vervult voor ieder lid van Christus’ lichaam: nog steeds werkt ze mee aan het ontkiemen en groeien van het goddelijk leven in de ziel van alle gelovigen.”

Uit: Paus Paulus VI, Solemni hac liturgia – Credo van het volk van God (1968).
RKDocumenten.nl

6 aug Feest Gedaanteverandering van de Heer

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht.

Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: “Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”

Nog had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit die wolk klonk een stem: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn behagen heb gesteld; luistert naar Hem.”

Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: “Staat op en weest niet bang.” Toen zij hun ogen opsloegen zagen zij niemand meer dan alleen Jezus.

– Mattheus 17:1-8 –