Zondag 4 juni. Feest van de H. Drie-eenheid.

Komend weekend vieren wij het feest van H. Drie-eenheid in de liturgie. Dit is altijd de zondag na Pinksteren.

Uit het boekje van Kard. Godfried Danneels ‘Met Drie aan tafel’ :

Christenen zijn ‘trinitarische’ mensen. Waarom? Omdat heel ons wezen en zijn bevloeid worden door die Liefde die ontspringt aan het Drie-ene hart van God.
We leven uit, van en naar die Liefde toe.
Uit God zijn we geboren; door een God van liefde worden we gedragen; naar die haard van liefde zijn we op weg.
De Drie-eenheid is Liefde zonder meer. En Liefde is onze hartslag en de zenuw van al ons doen en laten.
Van bij ons ontstaan tot aan het einde zijn we gevat in de omhelzing van die Liefde, gekoesterd in de heilige Drievuldigheid.
We zijn nooit eenzaam geweest en we zullen nooit alleen vallen. We zijn vrucht van een relatie en zelf ook relatie; dat ontvangen we van God. Jezus is om niets anders op de wereld gekomen, dan om ons te zeggen dat God Vader, Zoon en heilige Geest is.” (p.4)

Zo luidt ook de opdracht die Jezus zijn apostelen meegaf: Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.( Mt. 28, 19)

PINKSTEREN

Kom, o Geest, vervul ons hart met licht,
ontsteek in ons het vuur van uw Liefde!”

De leerlingen kenden Jezus tijdens zijn leven “van buiten af”,
als een “tegenover” hen zelf, ook na de verrijzenis…
tot Hij uit hun midden verdwijnt op Hemelvaart.

Op Pinksteren ontvangen ze, samen biddend rond Maria,
de Heilige Geest, de Adem Gods die hen “van binnenuit” vurig maakt,
wijs, helder, enthousiast, vreugdevol, vredevol, krachtig, één.

Ook in het meest intieme van ons hart
stort de Geest zijn Liefde en zijn Licht uit,
zijn Vrede, Troost, Zachtheid, Verkwikking, Verfrissing, Wijsheid.

Laten we naar Hem luisteren
en zijn subtiele bewegingen in ons hart volgen,
dan zullen stromen van Levend Water uit ons binnenste vloeien
en onszelf en de wereld rondom ons bezielen, vernieuwen en herscheppen.

“Kom, Adem Gods en vernieuw uw schepping!
Kom, geheime jubel in de tranen van de wereld.
Kom, overwinnend leven in de dood van de aarde.
Kom, Vader van de armen, hulp van de verdrukten.
Kom, Licht van de eeuwige waarheid”.

“Leg je toe op het innerlijk horen, kijk met de ogen van je hart en je zult door eigen ervaring leren” (St.Bernardus).

Weekend
Monastieke Ervaring
voor vrouwen die
een roeping
overwegen:
15-17 September 2023

Van 15 tot 17 september 2023 organiseren wij een weekend voor alleenstaande vrouwen die denken aan een religieuze of specifiek monastieke roeping. Het is een gelegenheid om kennis te maken met het Cisterciënzer leven en een ervaring op te doen van het evenwicht tussen gebed en werk.

Een ontmoeting met enkele zusters is mogelijk en er is begeleiding en ondersteuning mogelijk bij de onderscheiding van een roeping.

Ons eerstkomende Monastiek Ervaringsweekend voor een groepje zal zijn van 15 tot 17 September 2023

Als u belangstelling hiervoor hebt, kunt u contact opnemen per e-mail met Zr. Benedict, gastenzuster, thissen.benedict@gmail.com of telefonisch 06-17720771

Ervaring van monastiek leven tijdens een weekend

Een weekend Monastieke Ervaring is een ideale manier om een kijk te krijgen op het Cisterciënzer leven en hoe het beleefd wordt in onze abdij van Koningsoord. U maakt kennis met de gemeenschap en doet een ervaring op van het ritme van ons monastiek leven met z’n evenwicht tussen gebed, werk en contemplatie. Heb een gesprek voor begeleiding van uw roeping. Neem wat stille tijd in de abdijkerk en in de mooie natuur rond de abdij voor een biddende ontmoeting met God. U kunt ook wellicht anderen ontmoeten die over monastiek leven nadenken.

Wie kunnen eraan deelnemen?

Dit weekend is bedoeld voor alleenstaande vrouwen die onderzoeken of God hen misschien roept tot het monastieke leven. De nadruk zal liggen op hoe Gods roepstem te beluisteren in uw leven en iets te weten te komen over het Cisterciënzer leven in Koningsoord.

Route 

Aanwijzingen hoe u onze abdij kunt vinden, zie onder contact op deze website.

Contact

Zr. Benedict via 06-17720771 of thissen.benedict@gmail.com.

Volgend Weekend Monastieke Ervaring: 23- 25 februari 2024

6 Oktober Hoogfeest Kerkwijding

De wijding van het kerkgebouw is het symbool en zichtbaar teken van de onzichtbare omvorming van het hart van de gelovigen door de Geest tot gemeenschap, het Lichaam van Christus. Daarom is Kerkwijding het heel eigen feest van de gemeenschap.

Wijdingskruisje
Op de wanden van de kerk bevinden zich 12 wijdings- of apostelkruisjes: 
plaatsen die gezalfd worden tijdens de Kerkwijding,
ten teken dat het gebouw alleen de eredienst toebehoort.

De H. Augustinus, bisschop van Hippo (†430), zegt hierover in een preek voor dit feest:

Dit is het huis van onze gebeden, het huis van God echter zijn wijzelf. Wanneer wijzelf het huis van God zijn, worden wij in de tijd gebouwd, om aan het einde der tijden te worden gewijd. Het gebouw, of liever het bouwen, kost moeite; de wijding daarentegen verschaft blijdschap. Hetgeen geschiedde toen dit gebouw oprees heeft ook nu plaats, waar zij die in Christus geloven vergaderen.

Want wanneer zij beginnen te geloven, worden zij als hout en stenen uit bossen en bergen gehouwen. Wanneer zij onderricht, gedoopt, gevormd worden, worden zij – als in de handen van werklieden en handwerkers – recht en effen gemaakt.

Toch vormen zij het huis van de Heer niet, als zij zich niet in liefde samenvoegen. Als zij zich niet vreedzaam in elkaar voegen; als zij niet, door zich te verenigen elkaar enigermate zouden beminnen, zou niemand hier binnentreden. Daar nu Christus, de Heer, wilde binnentreden om in ons te wonen, zei Hij, als het ware reeds bezig met bouwen:
‘Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander bemint’.
Om u op te heffen uit de bouwvallen van uw oudheid, moet gij elkander beminnen.

Laat uw liefde er op bedacht zijn, dat dit huis tot op onze dagen nog gebouwd wordt over de gehele wereld, zoals voorspeld en beloofd is.

11 juli Hoogfeest H. Benedictus: Neig het oor van je hart

Foto: Mick Haupt – Unsplash.com

‘Luister, mijn zoon, naar de richtlijnen van je meester, en neig het oor van je hart.’ Zo begint de Regel voor Monniken die de heilige Benedictus van Nursia halverwege de zesde eeuw schreef.

Sint Benedictus werd geboren in Italië rond 480, in een adellijke familie. Na zijn studies in Rome trok hij zich terug in de eenzaamheid om een leven als kluizenaar te leiden, maar werd uiteindelijk gekozen tot abt van een klooster.

Lees verder

Hoor je mij?


De KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) heeft een actuele roepingenpagina: Hoor je mij? Verschillende gemeenschappen van zusters presenteren zich op deze pagina. Ook wij zijn er te vinden.

Soms kun je het gevoel hebben dat het allemaal anders moet of dat je iets anders zou willen met je leven. Omdat bij alles wat je doet de vraag in je blijft klinken: is dit het nou ? Iets in je blijft onvervuld. Er blijft iets knagen. Ergens weet je wel dat het met je geloof te maken heeft. Maar je vraagt je af wat God van je wil. Kan het zijn dat God jou roept om een religieus leven te leiden ? En stel nou dat dat zo is, wil je dat dan ook ? Kun je het ? Wat is er eigenlijk voor nodig om zuster te worden ?

Lees verder

Hoogfeest H. Drie-eenheid: Doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Foto: Allec Gomes – Unsplash.com

Op de zondag na Pinksteren viert de Kerk het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. In het Evangelie (Matteüs 28: 16-20) lezen we dat de leerlingen na Jezus’ verrijzenis naar Galilea gaan, ‘naar de berg die Jezus hun aangewezen had’. Daar zagen ze Jezus, en ze wierpen zich in aanbidding voor Hem neer. Maar sommigen twijfelden…

Want het is heel wat om te geloven in een Drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Drie-eenheid is het mysterie van God, en laat zien dat God relatie is. De Vader, de Zoon en de Geest zijn personen die in relatie met elkaar zijn . En door de Heilige Geest, de band van liefde tussen Vader en Zoon, zijn alle gedoopte christenen opgenomen in die relatie.

Lees verder

Hemelvaart: Een wolk onttrok Hem aan hun ogen

Foto: Sam Schooler – Unsplash.com

“Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.” Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. (Hand 1:8-9)

Veertig dagen na Zijn verrijzenis uit de dood werd Jezus omhooggeheven naar de hemel. Daar zit Hij aan de rechterhand van God de Vader. Met Hemelvaart naderen we de laatste dagen van de Paastijd. We gaan ons voorbereiden op de komst van de Heilige Geest met Pinksteren.

Lees verder