26 Januari. Hoogfeest van de Stichters van Cîteaux.

Een nieuw begin; een wonder Gods…

Wat bezielde de monniken om uit Molesmes te vertrekken,  wie waren zij en waarom  trokken zij weg  bij hun medebroeders. Een antwoord: Terug naar de bron, waar helder water ontsprong…

Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.

Op 21 maart 1098 verlaten 21 monniken met Robertus de abdij van Molesmes en trekken naar een eenzame plaats, gelegen in Cîteaux. Zij stichten er het ‘Novum Monasterium’, het nieuwe klooster. Robertus is op dat ogenblik 70 jaar: de innerlijke zoektocht die bij zoveel van zijn tijdgenoten leeft en vooral bij de jongere generaties, beleeft hij zelf, samen met zijn medebroeders.                                                

Robertus, door Gods Geest geleid,
trok uit, op zoek naar eenzaamheid.
Hij werd de leider van Gods werk,
de herder van een nieuwe kerk.

De Regel droeg hij in zich om 
als weg naar een vergeten bron,
De eerste stap, door hem gezet,
was : dorst naar God en het gebed.
(hymne: Nachtwake en 2de Vespers)

Na één jaar wordt Robertus verplicht om naar Molesmes terug te keren. De monniken kiezen Albericus tot nieuwe abt van Cîteaux.

Een tweede ceder rees omhoog.
t Was Albericus, die zich boog
toen de gemeente hem verhief:
hij had zijn broeders waarlijk lief.
(Nachtwake en 2de Vespers)

In 1108 kiezen de monniken Stefanus tot nieuwe abt. De versterking van de communiteit wordt zijn grote opdracht.                                                                                        

Door Stefanus en zijn beleid
werd soberheid tot levensstijl,
zijn wijze wet, zijn testament,
voltooiing van het fundament.
(Nachtwake en 2de Vespers)

De cisterciënzers keerden terug naar de basisregel van Sint-Benedictus ora et labora (bid en werk). Die wilden zij in alle zuiverheid beleven.                       

Lees verder

Aankomst vrijdag in de ochtend, vertrek zondag na het middagmaal.
De dagen worden begeleid door één van de zusters.
De kosten zijn € 80,00 voor het hele weekend. Als dat te veel is, dan kunnen we kijken wat wel kan.
Aanmelden via gastenhuis@koningsoord.org.

Vrijdag 6 januari. Openbaring des Heren.

Afbeelding: 12e eeuw, reliëf. Frankrijk, Autun, Cathédrale St-Lazare.

Voor dit kleine kind dat gemakkelijk over het hoofd gezien kon worden, knielen wijzen die uit het oosten zijn gekomen en zij aanbidden Hem.
Het Kind was geboren maar bleef onbekend, tot op de dag waarop het Licht zich begon te openbaren.
Nadert tot dat licht en ge zult verlicht worden.
Ontdek het licht in een aarden lamp, de zon in een wolk, God in een mens, de luister van de heerlijkheid en de schittering van het eeuwige licht in uw vlees.

1 Januari. Maria Moeder van God

Beste bezoeker van onze digitale abdij!

Op 1 januari beginnen we aan een nieuw jaar. In de liturgie vieren we het hoogfeest van Maria Moeder van God. Het is dus onder de hoede van Maria dat wij, de zusters van abdij Koningsoord, U van harte een gelukkig en zalig nieuw jaar wensen. Mogen de aanwezigheid en de tederheid van Maria U dit jaar begeleiden. Er zijn veel redenen om ons zorgen te maken maar ons geloof biedt ons een weg van vertrouwen en hoop. Maria heeft het kindje, Jezus gebaard, ze is moeder van God geworden. God is dicht bij ons ook als we het niet altijd voelen. Ieder van ons is uitgenodigd, om net als Maria, God in de wereld te baren. Het zou onze wereld wel veranderen als we dit echt geloven en laten gebeuren!

Dit beeld van Maria staat centraal in ons klooster. We lopen er constant langs. Een gelegenheid om veel intenties, uitgesproken of verborgen in het hart van mensen aan Maria toe te vertrouwen.

De liturgie van het feest van Maria Moeder van God, dat altijd op 1 januari valt, biedt ons een andere manier om intenties uit te spreken. Inderdaad, in de eerste lezing van de Eucharistie horen we een oude joodse zegening uit het boek van het Oude Testament: Numeri. Het is een zegening, dat wil zeggen dat je iets goeds, iets heel goeds voor iemand anders wenst en uitspreekt:

Moge de Heer u zegenen en behoeden!
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn
Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken. “

Met het wensen van een zalig nieuw jaar spreken we ook een zegening uit. Dat dit nieuwe jaar, onder de hoede van Maria een goed jaar voor U, voor jou mag zijn!

Christus geboren, zingt Hem lof!

Zeven dagen lang zongen we de O-antifonen: ‘O Wijsheid, O Adonai, O Wortel van Jesse, O Sleutel van David, O Morgenster, O Koning, O Emmanuel…. ‘ En zo trokken we zingend door de heilsgeschiedenis van het Oude Testament, geleid door de profeten, intens verlangend naar de komst van de Heer: ‘O, kom ons nabij en maak ons vrij!’ Bij de laatste antifoon gekomen vormden de eerste letters in het Latijn de woorden ‘Ero cras, Morgen zal Ik er zijn’, een zingend samenspel tussen God en mens. En gisteren zongen we: ‘Heden nog zult gij weten dat de Heer komt en morgen zult ge zijn glorie aanschouwen!’ Hij daalt af in onze tijd, in onze geschiedenis en realiteit.

Toen werd het stil. Het heelal en heel de schepping hielden de adem in en in die diepe duisternis en stilte van de nacht klonken de eerste woorden van de Kerstnachtwake: ‘Toen een diepe stilte het heelal omgaf, en de nacht was voortgeijld tot uw lichtglans openbrak, is het alvermogend Woord, God van eeuwigheid, als de Mensenzoon onder ons verschenen….’

De grote dingen gebeuren in de stilte en het duister van de nacht…

Vanuit die diepe stilte sprak God: ‘Jij bent mijn Zoon, heden heb Ik jou verwekt.’ God werd mens, God werd lichaam en kreeg een naam: Jezus, God redt. Jezus, een kind ons geboren, een arm en weerloos mensenkind met een kwetsbaar lichaam, dat verdriet zou ervaren en pijn zou lijden, maar dat ook kon lachen, dansen en zingen!

LEES verder door hier te klikken

Synode: Continentale fase. Vragenlijst.

Het Synodaal proces bevindt zich in de tweede fase, de continentale fase. In deze tweede fase vindt er in de Kerk overleg plaats per continent. Het gesprek van de Europese bisschoppen is in Praag, in februari 2023. Ter voorbereiding is een vragenlijst opgesteld die iedereen, individueel of liever in een groep, kan beantwoorden. Aan de hand van alle antwoorden stellen de organisatoren een document op voor de Nederlandse delegatie in Praag.

Iedereen wordt uitgenodigd de vragenlijst te beantwoorden. Via de volgende link komt u bij de vragenlijst. https://www.knr.nl/. Daar is ook meer achtergrondinformatie te vinden over de synode.

GEBED VOOR DE SYNODE
Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

6 Oktober Hoogfeest Kerkwijding

De wijding van het kerkgebouw is het symbool en zichtbaar teken van de onzichtbare omvorming van het hart van de gelovigen door de Geest tot gemeenschap, het Lichaam van Christus. Daarom is Kerkwijding het heel eigen feest van de gemeenschap.

Wijdingskruisje
Op de wanden van de kerk bevinden zich 12 wijdings- of apostelkruisjes: 
plaatsen die gezalfd worden tijdens de Kerkwijding,
ten teken dat het gebouw alleen de eredienst toebehoort.

De H. Augustinus, bisschop van Hippo (†430), zegt hierover in een preek voor dit feest:

Dit is het huis van onze gebeden, het huis van God echter zijn wijzelf. Wanneer wijzelf het huis van God zijn, worden wij in de tijd gebouwd, om aan het einde der tijden te worden gewijd. Het gebouw, of liever het bouwen, kost moeite; de wijding daarentegen verschaft blijdschap. Hetgeen geschiedde toen dit gebouw oprees heeft ook nu plaats, waar zij die in Christus geloven vergaderen.

Want wanneer zij beginnen te geloven, worden zij als hout en stenen uit bossen en bergen gehouwen. Wanneer zij onderricht, gedoopt, gevormd worden, worden zij – als in de handen van werklieden en handwerkers – recht en effen gemaakt.

Toch vormen zij het huis van de Heer niet, als zij zich niet in liefde samenvoegen. Als zij zich niet vreedzaam in elkaar voegen; als zij niet, door zich te verenigen elkaar enigermate zouden beminnen, zou niemand hier binnentreden. Daar nu Christus, de Heer, wilde binnentreden om in ons te wonen, zei Hij, als het ware reeds bezig met bouwen:
‘Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander bemint’.
Om u op te heffen uit de bouwvallen van uw oudheid, moet gij elkander beminnen.

Laat uw liefde er op bedacht zijn, dat dit huis tot op onze dagen nog gebouwd wordt over de gehele wereld, zoals voorspeld en beloofd is.

11 juli Hoogfeest H. Benedictus: Neig het oor van je hart

Foto: Mick Haupt – Unsplash.com

‘Luister, mijn zoon, naar de richtlijnen van je meester, en neig het oor van je hart.’ Zo begint de Regel voor Monniken die de heilige Benedictus van Nursia halverwege de zesde eeuw schreef.

Sint Benedictus werd geboren in Italië rond 480, in een adellijke familie. Na zijn studies in Rome trok hij zich terug in de eenzaamheid om een leven als kluizenaar te leiden, maar werd uiteindelijk gekozen tot abt van een klooster.

Lees verder

Hoor je mij?


De KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) heeft een actuele roepingenpagina: Hoor je mij? Verschillende gemeenschappen van zusters presenteren zich op deze pagina. Ook wij zijn er te vinden.

Soms kun je het gevoel hebben dat het allemaal anders moet of dat je iets anders zou willen met je leven. Omdat bij alles wat je doet de vraag in je blijft klinken: is dit het nou ? Iets in je blijft onvervuld. Er blijft iets knagen. Ergens weet je wel dat het met je geloof te maken heeft. Maar je vraagt je af wat God van je wil. Kan het zijn dat God jou roept om een religieus leven te leiden ? En stel nou dat dat zo is, wil je dat dan ook ? Kun je het ? Wat is er eigenlijk voor nodig om zuster te worden ?

Lees verder