Online documentaire toont leven Cisterciënzer monniken in Oeganda

Sinds 10 juli staat de nieuwe Engelstalige website van het Oegandese klooster Our Lady of Victoria online. Een bijzonder onderdeel van de website is een documentaire die een inkijkje geeft in het leven van de 24 monniken die hier, in het zuiden van Oeganda, samenleven in stilte, soberheid en solidariteit.

In de Oegandese abdij Our Lady of Victoria leven 24 monniken met 5 nationaliteiten samen, in stilte, eenvoud en onderlinge solidariteit.

In de online documentaire ‘The Monks of Kijonjo’ maakt de kijker kennis met de monniken van Kijonjo. De film geeft een eerlijk beeld van het Afrikaanse kloosterleven, de persoonlijke uitdagingen die hiermee gepaard gaan en hoe het christelijk geloof zichtbaar wordt binnen de Afrikaanse context.

Lees het hele bericht op de website van Abdij Koningshoeven.

11 juli Hoogfeest H. Benedictus

Luister, mijn zoon, naar de richtlijnen van je meester, en neig het oor van je hart:

Aanvaard gewillig de vermaningen van je liefdevolle vader en breng ze metterdaad ten uitvoer,om zo door de inspanning van je gehoorzaamheid weer tot Hem terug te keren van wie je je door de slapheid van de ongehoorzaamheid hebt verwijderd.

Tot jou richten zich nu mijn woorden, wie je ook bent, die afstand doet van je eigen wil om in dienst te treden van de ware Koning: Christus de Heer, en die daartoe de sterke en roemrijke wapenen van de gehoorzaamheid opneemt.
– Regel van Benedictus 1:1-3 –

Wat hebben Cisterciënzer zusters met de heilige Benedictus te maken? Lees het hier.

Getijdengebed weer openbaar

Met ingang van woensdag 1 juli is het getijdengebed in onze kerk weer toegankelijk voor bezoekers. Er is ruimte voor maximaal 12 personen, inclusief de gasten die in ons gastenhuis verblijven. De H. Mis op zondagen en hoogfeesten is alleen toegankelijk voor verblijfsgasten. Op donderdagen is de Lauden met Eucharistieviering wél openbaar, zij het dat er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.
Voor het bijwonen van de vieringen gelden in verband met de corona-maatregelen verschillende voorwaarden.

Klik hier om het hele bericht te lezen

29 juni Hoogfeest HH. Petrus en Paulus

Het feest van uw heilige Apostelen vervult ons met vreugde: Petrus, die als eerste van allen het geloof heeft beleden, Paulus, die het als leraar heeft verklaard. De een heeft met de heilige rest van Israël de jonge Kerk gesticht; de ander werd de leraar van de volkeren, van allen die geroepen zijn. Samen hebben zij, ieder op zijn eigen wijze, de ene gemeenschap van Christus opgebouwd, en nu zij beiden dezelfde kroon ontvangen hebben, worden zij in heel de wereld samen gevierd.

– Prefatie van het hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus –

24 juni Hoogfeest Johannes de Doper


Verder getuigde Johannes: “Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.”

– Joh. 1: 32-34 –

Hoogfeest Sacramentsdag

Hij, Priester bij uitstek die in eeuwigheid blijft, heeft gezegd hoe zijn offer moet voortleven.


Hij heeft zichzelf aan u opgedragen als offer voor onze verlossing. Ons heeft Hij bevolen voortaan dit offer aan te bieden om Hem te gedenken.
Als wij dan eten van dit Lam dat voor ons is geslacht, worden wij geestelijk sterk; als wij drinken van zijn Bloed dat voor ons is vergoten, worden wij innerlijk rein.
– Prefatie I van de Heilige Eucharistie –

Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis kan op Sacramentsdag de eucharistie weer worden uitgereikt. Wat is de oorsprong van dit hoogfeest? En wat is de betekenis voor ons nu? Lees het hier.

Hoogfeest H. Drie-eenheid

Vader, met uw veelgeliefde Zoon en met de Heilige Geest zijt Gij één God, en onze enige Heer.

Wat wij weten en geloven van U, Vader, dat weten en geloven wij ook van uw Zoon en van de Heilige Geest. En wij belijden dat Gij God zijt, eeuwig, waarachtig en getrouw, Gij drie Personen, even goddelijk voor ons en even groot, o heilige Drie-eenheid, Gij één van hart, één God die wij aanbidden.

– Prefatie van de Heilige Drie-eenheid –

Pinksteren


Heden is de kring van vijftig dagen voltooid, alleluia. Heden is de Heilige Geest in het teken van het vuur aan de leerlingen verschenen om hun zijn genadegaven te schenken. Hij heeft hen uitgezonden over de hele wereld om te prediken en te getuigen: wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, alleluia.
– Liturgie –