29 juni Hoogfeest HH. Petrus en Paulus

Het feest van uw heilige Apostelen vervult ons met vreugde: Petrus, die als eerste van allen het geloof heeft beleden, Paulus, die het als leraar heeft verklaard. De een heeft met de heilige rest van Israël de jonge Kerk gesticht; de ander werd de leraar van de volkeren, van allen die geroepen zijn. Samen hebben zij, ieder op zijn eigen wijze, de ene gemeenschap van Christus opgebouwd, en nu zij beiden dezelfde kroon ontvangen hebben, worden zij in heel de wereld samen gevierd.

– Prefatie van het hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus –

24 juni Hoogfeest Johannes de Doper


Verder getuigde Johannes: “Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.”

– Joh. 1: 32-34 –

Hoogfeest Sacramentsdag

Hij, Priester bij uitstek die in eeuwigheid blijft, heeft gezegd hoe zijn offer moet voortleven.


Hij heeft zichzelf aan u opgedragen als offer voor onze verlossing. Ons heeft Hij bevolen voortaan dit offer aan te bieden om Hem te gedenken.
Als wij dan eten van dit Lam dat voor ons is geslacht, worden wij geestelijk sterk; als wij drinken van zijn Bloed dat voor ons is vergoten, worden wij innerlijk rein.
– Prefatie I van de Heilige Eucharistie –

Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis kan op Sacramentsdag de eucharistie weer worden uitgereikt. Wat is de oorsprong van dit hoogfeest? En wat is de betekenis voor ons nu? Lees het hier.

Hoogfeest H. Drie-eenheid

Vader, met uw veelgeliefde Zoon en met de Heilige Geest zijt Gij één God, en onze enige Heer.

Wat wij weten en geloven van U, Vader, dat weten en geloven wij ook van uw Zoon en van de Heilige Geest. En wij belijden dat Gij God zijt, eeuwig, waarachtig en getrouw, Gij drie Personen, even goddelijk voor ons en even groot, o heilige Drie-eenheid, Gij één van hart, één God die wij aanbidden.

– Prefatie van de Heilige Drie-eenheid –

Pinksteren


Heden is de kring van vijftig dagen voltooid, alleluia. Heden is de Heilige Geest in het teken van het vuur aan de leerlingen verschenen om hun zijn genadegaven te schenken. Hij heeft hen uitgezonden over de hele wereld om te prediken en te getuigen: wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, alleluia.
– Liturgie –