Goede Vrijdag: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest!’

Foto: Jon Tyson – Unsplash.com

Op Goede Vrijdag gedenkt de Kerk het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, en vereren we het Kruis. Als we kijken naar het Kruis, gedenken we ook het immense lijden in onze wereld. Jezus nam al ons lijden op zich. Bovendien is Goede Vrijdag een dag van vasten, net als Aswoensdag.

Jezus werd onschuldig veroordeeld. Hij werd bespot, uitgescholden, bespuwd en geslagen. Hij werd met doornen gekroond en gegeseld. Daarna droeg Hij zelf Zijn kruis naar Golgotha, waar Hij gekruisigd werd.

Vanaf het middaguur werd het donker, ‘doordat de zon geen licht meer gaf’, zegt de Evangelist Lucas. Om drie uur ‘s middags riep Hij: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest!’ (Luc 23:44) Toen stierf Hij.

In dit artikel op Kerknet kun je lezen over de betekenis van Goede Vrijdag. Op de website van het Katholiek Nieuwsblad lees je over bidden in de Goede Week. In de video hieronder vertelt Kardinaal Eijk over de betekenis van het Kruis van Christus voor hem. Kijk ook op Vierpasen.nl.

Dit zou je vandaag in het Evangelie kunnen lezen:

Marcus 14 en 15
‘Abba, Vader,’ zo bad Hij, ‘voor U is alles mogelijk; laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet wat Ik maar wat Gij wilt.’ (Mc 14:36)

Matteüs 26 en 27
Judas ging recht op Jezus af en zei: ‘Gegroet Rabbi’, en hij kuste Hem. Jezus sprak tot hem: ‘Vriend, zijt ge daarvoor hier?’ Toen kwamen zij naar voren, grepen Jezus vast en maakten zich van Hem meester. (Mt 26:49-50)

Lucas 22 en 23
De soldaten brachten Hem zure wijn, en ook zij voegden Hem spottend toe: ‘Als Gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf.’ (Lc 23:37)

Johannes 18 en 19
Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: “Het is volbracht.” Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest. (Joh 19:30)

Van onze Cisterciënzer Vaders
Laat het kruis van Christus zijn tot een spiegel voor de christenen. Als zij naar het kruis opzien, moge dan hun levensgedrag overeenkomen met het kruis van Christus; dan mogen zij ook aanspraak maken op de glorie van Christus.
– H. Aelred van Rievaulx –

Lees ook
Witte Donderdag: ‘Vurig heb Ik ernaar verlangd…’
Palmzondag: Hosanna, Zoon van David!
Vergeving heelt je ziel
Aswoensdag: Stof zijn wij…

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox