Palmzondag: Hosanna, Zoon van David!

Foto: Grant Whitty – Unsplash.com

Op Palmzondag gedenkt de Kerk de intocht van de Heer in Jeruzalem, maar ook Zijn lijden en sterven. Officieel heet deze zondag dan ook ‘Palm- en Passiezondag’. Want al heel snel veranderde de juichkreet ‘Hosanna!’ op Goede Vrijdag in ‘Kruisig Hem!’

Als een koning trekt Jezus Jeruzalem binnen. Maar toch is er iets anders aan Hem: Hij zit op een ezeltje, niet op een mooi paard. En Hij draagt geen kroon en geen koningsmantel. Jezus is gekomen om te dienen, niet om gediend te worden. Op het hoogfeest van Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, hebben we dat ook gehoord in het Evangelie.

Ze brachten het veulen bij Jezus, legden er hun mantels overheen en Hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels op de weg uit, anderen groene takken die ze in het veld gekapt hadden. De mensen die Hem omstuwden, jubelden: “Hosanna; Gezegend de Komende in de naam des Heren; Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David! Hosanna in den hoge!” Zo trok Hij Jeruzalem binnen, de tempel in. (Mc 11:7-11)

Gewoonlijk vráágt een koning van alles van zijn onderdanen: hij wil een deel van de oogst, of diensten voor zichzelf en voor zijn hof, of belasting. Maar Jezus is geen gewone koning: Hij gééft juist! Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij vraagt ons dat wij Hem herkennen in de mensen om ons heen en dat we doen wat Hij deed. Zó kunnen wij onze Koning dienen: door barmhartig te zijn voor anderen. Hij wil onze oprechte liefde voor Hem ontvangen doorheen onze medemensen.

Op Palmzondag worden de palmtakjes gezegend. In processie trekken we daarna de kerk binnen. Omdat er in onze streken geen palmbomen groeien, worden buxustakjes gebruikt. Gewoonlijk wordt het gezegende palmtakje thuis achter het kruisbeeld gestoken. Het is een getuigenis van ons geloof in Jezus en Zijn Verrijzenis. Aan de vooravond van Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd, nemen we de palmtakjes weer mee naar de kerk, waar ze zullen worden verbrand; de as wordt gebruikt voor het askruisje dat we ontvangen.

In het Evangelie zou je vandaag kunnen lezen:

Matteüs 21:1-17

“Gaat naar het dorp daar voor u en het eerste dat gij zult vinden is een vastgebonden ezelin met een veulen. Maak die los en breng ze bij Mij. (Mt 21:2)

Marcus 11:1-11

Ze brachten het veulen bij Jezus, legden er hun mantels overheen en Hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels op de weg uit, anderen groene takken die ze in het veld gekapt hadden. (Mc 11:7-8)

Lucas 19:28-48

Toen Hij (de stad) naderde, begon heel de menigte van zijn leerlingen, reeds op de helling van de Olijfberg, opgetogen en met luider stem God te prijzen wegens alle wonderen die zij gezien hadden (Lc 19:37)

Johannes 12:12-19

De menigte die bij Hem geweest was toen Hij Lazarus uit het graf riep en uit de doden opwekte, betuigde Hem haar bijval. (Joh 12:17)


Van onze Cisterciënzer Vaders:
Verwonder u niet als ik zeg dat de intocht van vandaag de intocht in de hemel voorafbeeldt. Het is toch een en dezelfde Persoon die beide malen, hoewel op verschillende wijzen en door verschillende aanwezigen, ingehaald wordt.
– H. Bernardus van Clairvaux –

Lees alles over Palmzondag op Kerknet. In dit artikel op de website van het Katholiek Nieuwsblad lees je over bidden in de Goede Week. Kijk ook op Vierpasen.nl.

Lees ook
Christus Koning – Maar deze Koning is gekomen om te dienen…
Aswoensdag: stof zijn wij…
Wie, ík?
Vergeving heelt je ziel

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox