Pasen: ‘Hij is niet hier, Hij is verrezen!’

Iconenatelier Abdij Koningsoord

Met Pasen viert de Kerk de Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. We doen dat in de Paaswake, en in de Heilige Mis op Paasmorgen. En daarna nog vijftig dagen lang, tot aan Pinksteren, want zo lang vieren we dat het Pasen is!

De Verrijzenis van Jezus is de kern van ons christelijk geloof. Hij is opgestaan uit de dood, Hij leeft! Bisschop Lode Aerts vertelt je in de video hieronder wat dat voor ons betekent. In de Paaswake ontsteken we in het duister van de nacht de Paaskaars en geven we Zijn licht aan elkaar door.

In de Paasnacht worden ook de volwassenen gedoopt, en de christenen die toetreden tot de Kerk ontvangen in deze nacht het sacrament van het vormsel.

Op Kerknet kun je lezen over de betekenis van ons geloof in de Verrijzenis, en op deze pagina vind je werkelijk álles wat je altijd al wilde weten over Pasen. Op de website van het Katholiek Nieuwsblad lees je over bidden in de Goede Week. Kijk ook op Vierpasen.nl. In de video hieronder vertelt bisschop Lode Aerts over de betekenis van Pasen.

In het Evangelie zou je vandaag kunnen lezen:

Johannes 20 en 21:
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. (Joh 20:1)

Matteüs 28
Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde, en haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. (Mt 28:8)

Marcus 16
Maar toen die hoorden, dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden ze het niet. Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen, toen deze te voet op weg waren, naar buiten. Nadat dezen teruggekeerd waren, vertelden ze het aan de overigen, maar zelfs zij werden niet geloofd. (Mc 16:11-13)

Lucas 24:
Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: ‘Vrede zij u.’ In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien. Maar Hij sprak tot hen: ‘Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb.’ En na zo gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten. (Lc 24:36-40)

Hier kun je de Paasboodschappen van de Nederlandse bisschoppen lezen: ‘Niet een virus, maar God heeft het laatste woord!’ Hier kun je lezen wat de Paus heeft verteld over de betekenis van het Triduüm. En hier lees je de Paasboodschap van kardinaal De Kesel.

Van onze Cisterciënzer Vaders
Christus mag waarlijk van zichzelf getuigen, dat Hij de Verrijzenis en het Leven is, daar wij door Hem en in Hem verrijzen, en zoals Hij en bij Hem zullen leven: hier op aarde naar Zijn voorbeeld in heiligheid en rechtvaardigheid, daarna bij Hem in de gelukzaligheid en heerlijkheid.
– Z. Guerricus van Igny –

In deze video vertelt bisschop Lode Aerts over de betekenis van Pasen:

Christus is verrezen! Zalig Pasen!

Lees ook
Stille Zaterdag: Ze maakten welriekende kruiden en balsem klaar…
Goede Vrijdag: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest!’
Witte Donderdag: ‘Vurig heb Ik ernaar verlangd…’
Palmzondag: Hosanna, Zoon van David!

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox