Stille Zaterdag: Ze maakten welriekende kruiden en balsem klaar…

Gelovigen branden kaarsjes in de Heilig Grafkerk in Jeruzalem.
Foto: Dave Herring – Unsplash.com

Stille Zaterdag of Paaszaterdag is een beetje een ‘vergeten’ dag, zo tussen het lijden van de Goede Vrijdag en de paasvreugde om de Verrijzenis. Het is de dag waarop we waken bij het graf van de Heer.

Jezus was waarlijk God én waarlijk mens. Hij is echt doodgegaan. Op Stille Zaterdag gedenkt de Kerk Zijn lijden en sterven, en Zijn afdaling in de hel.

Want zoals we bidden in het Credo, is Jezus ‘nedergedaald ter helle’. En dat deed Hij om de doden te verlossen. In het Evangelie van Johannes zegt Jezus: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: er zal een uur komen, ja het is er al, waarop de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en die haar horen, zullen leven.’ (Joh 5:25)

Lees op Kerknet een gesprek met Bisschop Lode over de betekenis van Stille Zaterdag. Op de website van het Katholiek Nieuwsblad lees je over bidden in de Goede Week. Op de website Katholiekleven.nl vind je een video waarin bisschop De Jong vertelt over Stille Zaterdag. Kijk ook op Vierpasen.nl.

In het Evangelie zou je vandaag kunnen lezen:

Matteüs 27:57-66
Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een smetteloze lijkwade en legde het in zijn graf dat hij pas in de rots had laten uithouwen. Nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gerold had, ging hij heen. (Mt 27:59-60)

Marcus 15:42-47
Maria Magdalena en Maria de moeder van Joses zagen toe, waar Hij werd neergelegd. (Mc 15:47)

Lucas 23:50-56
Teruggekeerd maakten ze welriekende kruiden en balsem klaar, maar op de sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht. (Lc 23:56)

Johannes 19:38-42
Zij namen het lichaam van Jezus en wikkelden het met de welriekende kruiden in zwachtels, zoals bij een joodse begrafenis gebruikelijk is. (Joh 19:40)


Van onze Cisterciënzer Vaders
Als water hebt Gij U uitgegoten, o Heer, om mij te reinigen; als bloed hebt Gij U uitgestort om mij vrij te kopen, en als was is Uw Hart gesmolten uit liefde voor mij. Hoe zou ik mij, die aldus gereinigd ben, verlost ben en bemind word, dan niet met geheel mijn wezen toewijden aan Hem, die mij geheiligd en verlost heeft, aan Hem, die mij bemint?
– Johannes van Ford –

Deze (Engelstalige) video geeft een mooie impressie van de Heilig Grafkerk in Jeruzalem:

Lees ook
Goede Vrijdag: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest!’
Witte Donderdag: ‘Vurig heb Ik ernaar verlangd…’
Palmzondag: Hosanna, Zoon van David!
Aswoensdag: Stof zijn wij…

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox