Witte Donderdag: ‘Vurig heb Ik ernaar verlangd…’

Foto: Debby Hudson – Unsplash.com

Met de avondmis op Witte Donderdag begint het Heilig Triduüm.

Op deze dag gedenkt de Kerk drie dingen:
‘Dit is Mijn Lichaam’: de instelling van de Eucharistie.
‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’: de instelling van het priesterschap.
‘Gij moet elkaar liefhebben zoals Ik u heb liefgehad’: het gebod van de naastenliefde.

Witte Donderdag is de dag van het Laatste Avondmaal, Jezus die de voeten van Zijn leerlingen wast, en het verraad van Judas. Na de feestelijke intocht in Jeruzalem die we op Palmzondag gedachten, gaat het nu echt gebeuren: Jezus’ uur is gekomen.

In dit artikel op Kerknet kun je alles lezen over de betekenis van Witte Donderdag, wat we precies vieren en hoe we dat doen. In dit artikel op de website van het Katholiek Nieuwsblad lees je over bidden in de Goede Week. Kijk ook eens op Vierpasen.nl. Op Witte Donderdag worden ook de oliën en het chrisma gewijd in de Chrismamis. Op Katholiekleven.nl vertelt bisschop Van den Hout er meer over. Op Vierpasen.nl vind je een video waarin bisschop De Korte vertelt over de betekenis van Witte Donderdag.

Dit is een mooie videomeditatie (ca. 5 min.) over de voetwassing:


Van onze Cisterciënzer Vaders:
‘Ik dien U niet’, zegt de mens tot zijn Schepper! ‘Dan dien Ik u’, zegt de Schepper tot de mens. ‘Gaat gij aanliggen, Ik zal u bedienen, Ik zal u de voeten wassen. Rust gij uit, Ik zal uw moeheid op Mij nemen en uw zwakheden dragen. Gebruik Mij naar uw believen voor al uw behoeften, niet alleen als uw slaaf, maar zelfs als uw lastdier, uw eigendom. Als gij vermoeid of belast zijt, zal Ik u en uw last dragen om Mijn wet zelf het eerst na te komen’. ‘Draagt’, zo zegt zij, ‘elkanders lasten en zo zult gij Christus’ wet vervullen’ (gal. 6:2).
– Z. Guerricus van Igny –

In het Evangelie zou je vandaag kunnen lezen:

Johannes 13:
In het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde, stond Hij van tafel op, legde zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmee. Daarop goot Hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee Hij omgord was af te drogen. (Joh. 13:4-5)

Matteüs 26: 17-35:
Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: “Neemt, eet; dit is mijn Lichaam.” (Mt 26:26)

Marcus 14: 12-26:
Terwijl zij aan tafel aanlagen en de maaltijd aan de gang was, zei Jezus: “Voorwaar, Ik, zeg u: een van u zal Mij overleveren, een die met Mij eet.” Droefheid maakte zich van hen meester en zij begonnen de een na de ander Hem te vragen: “Ik ben het toch niet?” (Mc 14:18-19)

Lucas 22: 1-35:
Hij sprak nu tot hen: ‘Vurig heb ik verlangd, eer Ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. Want Ik zeg u: Ik zal het niet meer eten, totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk Gods.’ (Lc 22:15-16)

Foto: Pixabay.com

Lees ook
Palmzondag: Hosanna Zoon van David!
Vergeving heelt je ziel
Aswoensdag: stof zijn wij…
Groter dan de wijde oceaan

Meld je aan en ontvang onze berichten in je mailbox